BDD & TDD

BDD khá giống quy tắc TDD. Với BDD thì quan tâm về behaviour, nghĩa là khi test sẽ test behaviour chứ không phải test code, thế nền BDD thường thấy trong integration test khi người ta muốn test 1 chuỗi các behaviour

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s